TŘÍKRÁLOVÉ PRŮVODY

PRŮVODY 2020

HISTORIE AKCE

Už v roce 2018 se v řadách Spolku Honorata zrodil nápad, oslovit tři města a jednu obec a uspořádat s jejich pomocí Tříkrálový průvod jako poděkování všem koledníkům, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce. Tento nápad dal následně vzniknout prozatím největšímu projektu, který Honorata pořádala.

Příběh o třech mudrcích, kteří se z Východu vydali hledat nově narozeného krále podle zářící hvězdy znají v dnešní době všichni lidé. Díky své pevné víře se vydali na dalekou cestu do Izraele, aby se novému králi poklonili a přinesli mu své dary. Zlato, kadidlo a myrhu. Každý z těchto darů byl v této době velmi vzácným a cenným, proto byl také hodný i samotného krále.

Na Svátek Tří králů tradičně každý rok probíhá tzv. Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita. Toto úsilí není lehké a je k tomu potřeba velkého množství lidí. Vybrané peníze dále putují lidem, kteří je potřebují a díky jakkoli velkému finančnímu daru tak mohou zachránit mnoho životů. Těmto lidem, kteří ve většině případů Tříkrálové sbírce věnují značné úsilí i čas, ale zpravidla téměř nikdo ani nepoděkuje. To spolek Honorata ve spolupráci s městy chtěla změnit a touto akcí vyjádřit obrovský dík všem koledníkům, pomocníkům a dárcům, kteří se v aktuálním roce na Tříkrálové sbírce jakýmkoli dílem podíleli.

Druhým cílem akce byl rozvoj spolkových činností jednotlivých měst a obcí a podpořit tak jejich vzájemnou spolupráci. Díky této krásné tradici jsme tak měli možnost vidět vedle sebe pracovat sbor dobrovolných hasičů, nadšených divadelních ochotníků, pěvecké sbory a další spolky, kteří se společně s námi podílely na tvorbě celovíkendového programu.

Poselstvím akce tedy není jen inspirovat lidi okolo nás, aby pomáhali potřebným, byť by se jednalo o sebemenší příspěvek nebo dobrý skutek, ale také inspirovat je v podporování národních tradic a rozvoje spolkové činnosti jednotlivých měst a obcí.

Každý ze čtyř průvodů byl krásný a svým způsobem jedinečný. V některých městech byl oživen o hořící pochodně, jinde byli k vidění krásné kostýmy, tanečnice, dvořané i bubeníci. Samozřejmě musíme zmínit také účast tří živých velbloudů, kteří s námi trpělivě odešli všechny průvody a díky nimž mohl Tříkrálový průvod být mnohem autentičtější.

V roce 2020 se jednalo o tříkrálovskou premiéru, která se nám z našeho pohledu velmi povedla a rádi bychom naše úsilí zopakovali i v letech dalších. Věříme, že se díky vaší podpoře a našemu zapálení pro věc v příštích letech během Tříkrálového průvodu jistě setkáme.

SLEDUJTE NÁS TAKÉ NA